0937999666 / 0283.5020.168 daitri@hoclaixehcm.edu.vn

Câu 66:

Đáp Án Câu 66

4

Câu 67:

Đáp Án Câu 67

4

Câu 68:

 

Đáp Án Câu 68

1

Câu 69:

Đáp Án Câu 69

1

Câu 70:

Đáp Án Câu 70

2

Câu 71:

Đáp Án Câu 71

2

Câu 72:

Đáp Án Câu 72
2

Câu 73:

Đáp Án Câu 73

2

Câu 74:

Đáp Án Câu 74

3

Câu 75:

Đáp Án Câu 75

1

 

Câu 76:

Đáp Án Câu 76

2

Câu 77:

Đáp Án Câu 77

3

 

Câu 78:

 

Đáp Án Câu 78

2

Câu 79:

Đáp Án Câu 79

1

Câu 80:

Đáp Án Câu 80

1

Câu 81:

Đáp Án Câu 81

2

 

Câu 82:

Đáp Án Câu 82

2

Câu 83:

Đáp Án Câu 83

3

Câu 84:

Đáp Án Câu 84

1

Câu 85:

Đáp Án Câu 85

2

Câu 86:

Đáp Án Câu 86
2

Câu 87:

Đáp Án Câu 87

1

Câu 88:

Đáp Án Câu 88

1

Câu 89:

Đáp Án Câu 89

4

Câu 90:

Đáp Án Câu 90

3

Câu 91:

Đáp Án Câu 91

1

Câu 92:

Đáp Án Câu 92

2

Câu 93:

Đáp Án Câu 93

1

Câu 94:

Đáp Án Câu 94

3

Câu 95:

Đáp Án Câu 95

4

Câu 96:

Đáp Án Câu 96

2

Câu 97:

Đáp Án Câu 97

4

Câu 98:

Đáp Án Câu 98

1

Câu 99:

Đáp Án Câu 99

3

Câu 100:

Đáp Án Câu 100

3

Câu 101:

Đáp Án Câu 101

3

Câu 102:

Đáp Án Câu 102

3

Câu 103:

Đáp Án Câu 103
1

Câu 104:

Đáp Án Câu 104

4

Câu 105:

Đáp Án Câu 105

2

Câu 106:

 

Đáp Án Câu 106

2

Câu 107:

Đáp Án Câu 107

4

Câu 108:

 

 

 

Đáp Án Câu 108

1

Câu 109:

 

Đáp Án Câu 109

2

Câu 110:

 

 

Đáp Án Câu 110

2

Câu 111:

 

 

 

Đáp Án Câu 111

3

Câu 112:

 

Đáp Án Câu 112

3

Câu 113:

 

 

 

Đáp Án Câu 113

4

Câu 114:

 

Đáp Án Câu 114

2

Câu 115:

 

Đáp Án Câu 115

3

Câu 116:

 

Đáp Án Câu 116

1

Câu 117:

 

Đáp Án Câu 117

1

Câu 118:

 

Đáp Án Câu 118

3

Câu 119:

 

Đáp Án Câu 119

1

Câu 120:

 

Đáp Án Câu 120

1

Pin It on Pinterest