0937999666 / 0283.5020.168 daitri@hoclaixehcm.edu.vn
Đánh Giá

Câu 6:  

Đáp Án Câu 6
3

Câu 7:  

Đáp Án Câu 7
1

Câu 8:  

Đáp Án Câu 8
2

Câu 9:  

Đáp Án Câu 9
2

Câu 10:  

Đáp Án Câu 10
4

Câu 11:  

Đáp Án Câu 11
1

Câu 12:  

Đáp Án Câu 12
2

Câu 13:  

Đáp Án Câu 13
2

Câu 14:  

Đáp Án Câu 14
4

Câu 15:  

Đáp Án Câu 15
3

Câu 16:  

Đáp Án Câu 16
2

Câu 17:  

Đáp Án Câu 17
4

Câu 18:  

Đáp Án Câu 18
3

Câu 19: 

Đáp Án Câu 19
3

Câu 20:  

Đáp Án Câu 20
2

Câu 21:  

Đáp Án Câu 21
1

Câu 22: 

Đáp Án Câu 22
1

Câu 23:  

Đáp Án Câu 23
3

Câu 24:  

Đáp Án Câu 24
2

Câu 25:  

Đáp Án Câu 25
2

Câu 26:  

Đáp Án Câu 26
2

Câu 27:  

Đáp Án Câu 27
2

Câu 28:  

Đáp Án Câu 28
2

Câu 29:  

Đáp Án Câu 29
1

Câu 30:  

Đáp Án Câu 30
2

Câu 31:  

Đáp Án Câu 31
1

Câu 32:  

Đáp Án Câu 32
3

Câu 33:  

Đáp Án Câu 33
3

Câu 34:  

Đáp Án Câu 34
3

Câu 35:  

Đáp Án Câu 35
3

Câu 36:  

Đáp Án Câu 36
3

Câu 37:  

Đáp Án Câu 37
3

Câu 38:  

Đáp Án Câu 38
1

Câu 39:  

Đáp Án Câu 39
3

Câu 40:  

Đáp Án Câu 40
1

Câu 41:  

Đáp Án Câu 41
2

Câu 42: 

Đáp Án Câu 42
2

Câu 43:  

Đáp Án Câu 43
1

Câu 44: 

Đáp Án Câu 44
4

Câu 45:  

Đáp Án Câu 45
1

Câu 46: 

Đáp Án Câu 46
3

Câu 47: 

Đáp Án Câu 47
1

Câu 48: 

Đáp Án Câu 48
2

Câu 49: 

Đáp Án Câu 49
1

Câu 50: 

Đáp Án Câu 50
3

Câu 51: 

Đáp Án Câu 51
3

Câu 52: 

Đáp Án Câu 52
4

Câu 53: 

Đáp Án Câu 53
2

Câu 54: 

Đáp Án Câu 54
3

Câu 55: 

Đáp Án Câu 55
2

Câu 56: 

Đáp Án Câu 56
2

Câu 57: 

Đáp Án Câu 57
3

Câu 58: 

Đáp Án Câu 58
2

Câu 59: 

Đáp Án Câu 59
4

Câu 60: 

Đáp Án Câu 60
1

Pin It on Pinterest