0937999666 | 02835020168 daitri@hoclaixehcm.edu.vn

Câu 186:

186

Đáp Án Câu 186

1, 2

Câu 187:

187

Đáp Án Câu 187

2

Câu 188:

188

Đáp Án Câu 188

2

Câu 189:

189

Đáp Án Câu 189

1

Câu 190:

190

Đáp Án Câu 190

2, 3

Câu 191:

191

Đáp Án Câu 191

1, 2

Câu 192:

192

Đáp Án Câu 192

1, 2

Câu 193:

193

Đáp Án Câu 193

2, 3

Câu 194:

194

Đáp Án Câu 194

1, 3

Câu 195:

195

Đáp Án Câu 195

1,4

Câu 196:

196

Đáp Án Câu 196

2, 3

Câu 197:

197

Đáp Án Câu 197

1, 2

Câu 198:

198

Đáp Án Câu 198

1, 2

Câu 199:

199

Đáp Án Câu 199

1, 3

Câu 200:

200

Đáp Án Câu 200

1, 2

Câu 201:

201

Đáp Án Câu 201

1

Câu 202:

202

Đáp Án Câu 202

2

Câu 203:

203

Đáp Án Câu 203

2

Câu 204:

204

Đáp Án Câu 204

1

Câu 205:

205

Đáp Án Câu 205

1, 2

Câu 206:

206

Đáp Án Câu 206

2

Câu 207:

207

Đáp Án Câu 207

2

Câu 208:

208

Đáp Án Câu 208

1

Câu 209:

209

Đáp Án Câu 209

1

Câu 210:

210

Đáp Án Câu 210

2

Câu 211:

211

Đáp Án Câu 211

1

Câu 212:

212

Đáp Án Câu 212

3

Câu 213:

213

Đáp Án Câu 213

1,2

Câu 214:

214

Đáp Án Câu 214

1, 3

Câu 215:

215

Đáp Án Câu 215

1

Câu 216:

216

Đáp Án Câu 216

2

Câu 217:

217

Đáp Án Câu 217

2

Câu 218:

218

Đáp Án Câu 218

3

Câu 219:

219

Đáp Án Câu 219

1

Câu 220:

220

Đáp Án Câu 220

2

Câu 221:

221

Đáp Án Câu 221

1, 2

Câu 222:

222

Đáp Án Câu 222

4

Câu 223:

223

Đáp Án Câu 223

1, 2

Câu 224:

224

Đáp Án Câu 224

3

Câu 225:

225

Đáp Án Câu 225

4

Pin It on Pinterest