0937999666 | 02835020168 daitri@hoclaixehcm.edu.vn

Câu 141:

141

Đáp Án Câu 141

2

Câu 142:

142

Đáp Án Câu 142

3

Câu 143:

143

Đáp Án Câu 143

4

Câu 144:

144

Đáp Án Câu 144

1

Câu 145:

145

Đáp Án Câu 145

2

Câu 146:

146

Đáp Án Câu 146

1

Câu 147:

147

Đáp Án Câu 147

2

Câu 148:

148

Đáp Án Câu 148

2

Câu 149:

149

Đáp Án Câu 149

2

Câu 150:

150

Đáp Án Câu 150

2

Câu 151:

151

Đáp Án Câu 151

2

Câu 152:

152

Đáp Án Câu 152

1,2

Câu 153:

153

Đáp Án Câu 153

2

Câu 154:

154

Đáp Án Câu 154

1,2

Câu 155:

155

Đáp Án Câu 155

1,3

Câu 156:

156

Đáp Án Câu 156

2,3

Câu 157:

157

Đáp Án Câu 157

1

Câu 158:

158

Đáp Án Câu 158

1,3

Câu 159:

159

Đáp Án Câu 159

2,3

Câu 160:

160

Đáp Án Câu 160

1,3

Câu 161:

161

Đáp Án Câu 161

1,2

Câu 162: 162
Đáp Án Câu 162

1

Câu 163:

163

Đáp Án Câu 163

1,2

Câu 164:

164

Đáp Án Câu 164

1,2

Câu 165:

165

Đáp Án Câu 165

1,2

Câu 166:

166

Đáp Án Câu 166

3

Câu 167:

167

Đáp Án Câu 167

1,3

Câu 168:

168

Đáp Án Câu 168

1

Câu 169:

169

Đáp Án Câu 169

1,2

Câu 170:

170

Đáp Án Câu 170

1,2

Câu 171:

171

Đáp Án Câu 171

2

Câu 172:

172

Đáp Án Câu 172

1

Câu 173:

173

Đáp Án Câu 173

1

Câu 174:

174

Đáp Án Câu 174

3

Câu 175:

175

Đáp Án Câu 175

2

Câu 176:

176

Đáp Án Câu 176

1,2

Câu 177:

177

Đáp Án Câu 177

1,2

Câu 178:

178

Đáp Án Câu 178

1,2

Câu 179:

179

Đáp Án Câu 179

1,2

Câu 180:

180

Đáp Án Câu 180

1,2

Pin It on Pinterest