0937999666 | 02835020168 daitri@hoclaixehcm.edu.vn

Câu 411:

411

Đáp Án Câu 411

2

Câu 412:

412

Đáp Án Câu 412

1

Câu 413:

413

Đáp Án Câu 413

1

Câu 414:

414

Đáp Án Câu 414

2

Câu 415:

415

Đáp Án Câu 415

2

Câu 416:

416

Đáp Án Câu 416

3

Câu 417:

417

Đáp Án Câu 417

3

Câu 418:

418

Đáp Án Câu 418

2

Câu 419:

419

Đáp Án Câu 419

3

Câu 420:

420

Đáp Án Câu 420

3

Câu 421:

421

Đáp Án Câu 421

2

Câu 422:

422

Đáp Án Câu 422

3

Câu 423:

423

Đáp Án Câu 423

2

Câu 424:

424

Đáp Án Câu 424

2

Câu 425:

425

Đáp Án Câu 425

2

Câu 426:

426

Đáp Án Câu 426

3

Câu 427:

427

Đáp Án Câu 427

4

Câu 428:

428

Đáp Án Câu 428

1, 2

Câu 429:

429

Đáp Án Câu 429

2

Câu 430:

430

Đáp Án Câu 430

3

Câu 431:

431

Đáp Án Câu 431

2

Câu 432:

432

Đáp Án Câu 432

1

Câu 433:

433

Đáp Án Câu 433

2

Câu 434:

434

Đáp Án Câu 434

2

Câu 435:

435

Đáp Án Câu 435

3

Câu 436:

436

Đáp Án Câu 436

3

Câu 437:

437

Đáp Án Câu 437

2

Câu 438:

438

Đáp Án Câu 438

1

Câu 439:

439

Đáp Án Câu 439

1, 3

Câu 440:

440

Đáp Án Câu 440

3, 4

Câu 441:

441

Đáp Án Câu 441

2

Câu 442:

442

Đáp Án Câu 442

3

Câu 443:

443

Đáp Án Câu 443

3

Câu 444:

444

Đáp Án Câu 444

2

Câu 445:

445

Đáp Án Câu 445

2

Câu 446:

446

Đáp Án Câu 446

2

Câu 447:

447

Đáp Án Câu 447

1, 2

Câu 448:

448

Đáp Án Câu 448

3

Câu 449:

449

Đáp Án Câu 449

1

Câu 450:

450

Đáp Án Câu 450

2

Pin It on Pinterest